Návod na lepení cihlových obkladů Stegu

Všeobecné informace NA LEPENÍ CIHLOVÝCH OBKLADŮ STEGU

Cihlové obklady jsou vyrobeny na bázi lehkého betonu pro použití v exteriéru a interiéru místnosti. Před zahájením prací je nutné důkladně změřit prostory, spočítat plochu obkladu a zakoupit o 10% více veškerého obkladového materiálu včetně stavební chemie. V případě, že obkládáte i vnější rohy je potřeba koupit o 5% více rohových obkladů. Rozdílí v rozměrech a barvách vyplývají z ruční povrchové úpravy a přidávají fasádě cihlový vzhled.

Montáž obkladů se provádí s použití stavební chemie od firmy STEGU, která zaručí dokonalý výsledek. Obklady je třeba před pokládkou zkontrolovat. Doporučujeme jednorázový nákup obkladů z jedné výrobní šarže, abyste zabránili větším rozdílům v odstínech. Výrobce neuznává reklamace rozdílů v barevných odstínech u materiálů zakoupených později.

Montážní pokyny : 

Podklad

Všechny podklady musí být před lepením správně vysušeny, mít vhodnou nosnost, stálou a stejnorodou strukturu, být rovné, čisté, suché a očistěné od prachu, mastnost, maziv, proti-adhezních prostředků, zbytků barev, starých nátěrů apod. Podklad musí být stabilní a schopný unést zatížení obklady. Při použiti správného lepidla firmy STEGU lze obkládat stěny z betonu, pórobetonu, sádrokartonu, cihly, tvárnic, tvarovek typu „Ytong“ apod. Povrchy s větší nasákavostí je třeba ošetřit penetračním přípravkem GRUNT firmy STEGU, který zvýší přilnavost lepidla k podkladu. Nepevné povrchy s nevhodnou přilnavostí je nutné odstranit. Nedoporučuje se lepení obkladů na emulzní barvy, akrylové omítky, sádrové stěrky a staré nátěry barev. Zateplené zdivo si vyžaduje doplňkové zesílení (podle výpočtu projektanta), kdy podklad musí být stabilní a přenášet zátěž obkladů.

Montáž

Obklady vybírejte z několika krabic zároveň pro rovnoměrné rozložení odstínů. Okolní teplota během lepeni a 48 hodin po jeho ukončeni nesmí být nižší než 5°C a vyšší než 25°C. Neobkládejte za příliš silného větru, deště a přímém slunečním světle.

Lepení

Na ploše je nutné nakreslit linii představující ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ, v případě úplné fasády je nutné nakreslit uzavřenou linii kolem celého domu. Od ní budeme vycházet při kreslení pomocných linek vodorovných i svislých.

V případě, že obkládáme i vnější rohy stěny, začínáme lepením rohových obkladů a na ně navazujeme obklady.

Obklady je potřeba lepit pomocí lepidel firmy STEGU: ELASTIK nebo MULTIELASTIK, která zaručují trvanlivý spoj. Použití jiných lepidel je na vlastní odpovědnost zákazníka. Před zahájením lepení zvolte pomocí vodováhy rovinu a připevněte pomocnou opěrnou lať, na kterou pokládejte první řadu obkladů. Pokládka obkladů začíná vždy odspodu nahoru.

Před lepením odstraňte veškeré nečistoty a nepřesnosti ze zadní strany obkladu. Lepidlo nanášejte na obklad (vodorovně) a na stěnu (svisle) pomocí zubového ocelového hladítka o velikosti zubů 8×8×8 mm nebo 10×10×10 mm, poté obklad rovnoměrně přitlačte. Nadměrné množství lepidla odstraňte špachtlí.

V jednom pracovním kroku osazujeme maximálně 5 vrstev tvarovek nad sebou, potom je nutná minimálně 12 hodinová technologická přestávka, která zaručí, že se osazené tvarovky dokonale přilnou a celá konstrukce se vlastní vahou nezbortí. U obkladů STEGU je nutno případný vytlačený lepící tmel ve spárách a na tvarovkách dokonale odstranit pomocí čisté vody. 

Pokud pokládáte více jak 5 vrstev obkladu je možno pokračovat v práci po cca 12 hodinách technologické přestávky rovněž s maximálním množstvím vrstev 5, kdy musí opět následovat technologická přestávka. Opěrná lať, pod zakládací vrstvou tvarovek, se může odstranit nejdříve po 3 hodinách od osazení zakládací vrstvy.

Při pokládce obkladů dbáme na to, aby obkládaná plocha nebyla vystavena přímému působení prudkého slunečního záření a vysušujícímu větru.

Dilatační spáry

Obklad je nutné podle potřeby rozdělit dilatačními spárami (doporučená maximální velikost jednotlivých celků je 4×4 m). Rovněž je nutné dodržovat dilatační objektové spáry. Poloha dilatačních spár musí být přesně specifikována v projektové dokumentaci.

Řezání

Obklady řežte pomocí brusky s diamantovým kotoučem na kameny (na sucho).

Schéma pokládky obkladů

Nejlepší efekt celistvosti cihlového obkladu se dosáhne tím, že se řeže a překládá v 1/2 jeho délky.

Schéma pokládky cihlových obkladů STEGU.

Spárování

Po úplném zaschnutí lepidla (v případě celé fasády cca 14 dní po ukončení lepení) nanášíme spárovací malty od firmy STEGU do mezer mezi dlaždice dle návodu na obalu spárovacího materiálu. Nejlepší efekt se dosáhne se spárovacím materiálem o menší hrubosti, než je tloušťka dlaždice. Pro zajištění jednotné barvy spáry, je vhodné provést spárování v jednom dni za stejného počasí. Spárovací materiál zatvrdne po minimálně 21 dnech - podrobný návod na obalech spárovacích materiálů.

Impregnace

Po ukončení prací je nutné povrch ošetřit impregnačním prostředkem STEGU, která umožňuje udržet obklady v čistotě. Impregnaci vybíráme dle použitého typu cihlového obkladu. Ošetření proveďte nejlépe 14 dní po ukončení prací.

Upozornění

Prodejce VIPSTONE.CZ nenese odpovědnost za nesprávnou montáž obkladu na stěnu. Reklamace rozměrů a barevností obkladů po provedení montáže nebudou uznány.

Podívejte se jak pokládat cihlové obklady STEGU

 

Nástroje a materiály potřebné k montáži cihlových obkladů

Příprava podkladu

 • penetrace GRUNT
 • ochranné rukavice
 • papír na zakrytí podlahy či 
 • ulamovací nůž
 • malířská štětka na nanášení penetrace
 • kbelík

Lepení

 • lepidlo ELASTIK/MULTIELASTIK firmy STEGU
 • ocelové hladítko ze zubem 8×8×8 mm nebo 10×10×10 mm pro nanášení lepidla
 • kotoučová bruska s diamantovým kotoučem
 • vodováha
 • úhelnice
 • ocelový kartáč
 • metr
 • tužka
 • vědro s vodou
 • pěnová houbička

Spárování

 • spárovací malty firmy STEGU
 • kbelík
 • míchadlo
 • vrtačka
 • spárovací lžičky
 • špachtle
 • štetec

Impregnace

 • Impregnace STEGU
 • štetec či postřikovač
 • krycí fólie

Je povinností zákazníka si zkontrolovat správnost dodaného materiálu pří převzetí zásilky. V případě, že je zjištěna jakákoliv skutečnost, která neodpovídá objednávce - at' už z hlediska dodaného množství nebo kvality materiálu, je nutné tuto skutečnost ohlásit ještě před započetím montážních prací. Reklamace rozměrů a barevností obkladů po provedení montáže nebudou uznány.