Obchodní podmínky

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy.doc

Vzorový formulář pro uplatnění reklamace.doc 


Platné jsou nezjednodušené znění těchto Obchodních podmínek, zjednodušení slouží pro rychlé seznámení s obsahem Obchodních podmínek.

1) Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím při zásilkách zboží a služeb, tj. mezi provozovatelem - majitelem internetového portálu www.vipstone.cz  VIPSTONE s.r.o.  Tkalcovská 966/1a  Svitavy  56802 Ič: 05710006  Dič: CZ05710006

(dále jen prodávající) a jejími obchodními partnery (dále jen kupující) a jsou závazné pro veškerý obchodní styk. Odchylná písemná ujednání účastníků mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

Jednoduše - Tyto Obchodní podmínky upravují obchod www.vipstone.cz a nákup na něm.

Prodávající - VIPSTONE s.r.o.  Tkalcovská 966/1a  Svitavy  56802

Ič: 05710006  Dič: CZ05710006

Bankovní spojení KB : 115-3934410277/0100

Tel:  739 911 144

Email  info@vipstone.cz 

Zvětšit mapu

Jednoduše - Prodávajícím jsme my, www.vipstone.cz

Kupující - Fyzická, fyzická podnikající nebo právnická osoba, která kupuje od prodávajícího.

Jednoduše - Kupujícím jste vy, kupující na tomto internetovém obchodě.

Důležité pojmy pro účely Obchodních podmínek

Zásilkou se rozumí, fyzické doručení zboží kupujícímu do sjednaného místa.

Technickou specifikací se rozumí specifikace zboží, které má být dodáno prodávajícím, uvedena na internetových stránkách http://www.vipstone.cz

Zbožím se rozumí zboží popsané v objednávce a blíže určené v technické specifikaci.

Zaplacením se rozumí zaplacení sjednané částky připsáním sjednané částky na bankovní účet prodávajícího, popřípadě zaplacení hotově.

Předmět smluvního vztahu - Prodávající se potvrzením objednávky zavazuje dodat kupujícímu předmět plnění za podmínek, způsobem a v rozsahu stanoveném v objednávce a těmito Obchodními podmínkami. Kupující se zavazuje převzít dodané zboží a zaplatit za plnění prodávajícího sjednanou cenu.

Jednoduše - My vám zboží dodáme, vy jej převezmete a zaplatíte.

Ceny zboží - Kupující obdrží zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku nebo zboží, které není momentálně v nabídce, ale může být dodáno, prodávající potvrdí kupujícímu telefonicky nebo e-mailem cenu a termín dodání.

Jednoduše - Zboží může průběžně zlevňovat, nebo zdražovat. Pro konkrétní nákup však platí celková cena, která je v potvrzovacím e-mailu.

(Cena nákupu může být upravena, dle výběru ceny dopravy, po případě individuální kalkulací dopravy.)

Platební podmínky - Za zboží je možné zaplatit následujícími způsoby:

A) Na dobírku při doručení zboží.  Za zboží zaplatí kupující hotově v okamžiku převzetí od dopravce.

B) Platba předem bankovním převodem. Převod z bankovního účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího. Jako variabilní symbol uvede kupující č. objednávky. Všechny údaje potřebné k provedení platby budou uvedeny v potvrzení prodávajícího o převzetí objednávky, které odešle prodávající na e-mailovou adresu kupujícího, pokud není dohodnuto jinak.

Bankovní spojení prodávajícího KB : 115-3934410277/0100

C) Hotově při dodání zboží naší dopravou

Pokud hodnota objednávky přesáhne částku 50 000 Kč s DPH, prodávající má právo vystavit kupujícímu zálohovou fakturu ve výši 50% z celkové částky objednávky.

Zboží zůstává až do úplného uhrazení majetkem dodavatele. Při zpožděné úhradě Vám budeme účtovat penále ve výši 0,05 % za každý započatý den prodlení.

Jednoduše - Platit lze hotově při převzetí zboží od dopravce (dobírkou), nebo předem převodem na náš bankovní účet nebo hotově při našem osobním doručení. 

Objednávání a dodací podmínky

Objednat zboží lze následujícími způsoby:

Prostřednictvím elektronického obchodu: https://www.vipstone.cz 

Elektronickou poštou na adrese: info@vipstone.cz 

Telefonicky na čísle:  739 911 144 Tomáš Marek

Dodací lhůty - Prodávající se zavazuje dodat zboží kupujícímu v co nejkratším možném termínu. V případě, že si kupující přeje dodat zboží v jiném než okamžitém termínu či termínu, potvrzeném prodávajícím, je potom povinen o tom písemně nebo telefonicky prodávajícího vyrozumět.

Jednoduše - V průměru dodáváme zboží do 5ti pracovních dní od objednávky.

Absolutní většina zakázek je vyřízena nejpozději do 10 dnů.

Způsob dodání - rozvoz zboží

Dopravu objednaného zboží zajišťujeme vlastní přepravou (přepravce vipstone s.r.o.) nebo, lehké a malé zásilky posíláme firmou PPL, poštou, nebo zásilky těžké a objemné přepravujeme firmou dopravanapaletách.cz.

Cena za přepravu je hrazena jako součást faktury společně se zbožím.

1.399Kč

U přepravy produktů imitace dřeva, portlandských dlažeb a neformátovaného kamene (obkladů i dlažeb) platí tyto pravidla :

1. Doprava po celé ČR na paletě, cena za dopravu palety do 300 kg je 1399 Kč 

2. Doprava po celé ČR na paletě, cena za dopravu jedné palety (max. 800 kg) je 1999 Kč.

3. Jelikož má tento produkt vysokou hmotnost a nízkou cenu, tak se na něj nevztahuje doprava zdarma nad 25 000 Kč!

Objednávku nad 2,5 t. k Vám na adresu poveze soukromý přepravce, který nevybírá dobírku (pouze platba převodem předem).

Dopravné bude vždy individuálně přidáno po Vaší objednávce přímo v našem systému.

Ceny jsou uvedeny s DPH.


U dopravy obkladů na Slovensko nabízíme možnost individuální kalkulace dle velikosti zakázky.

Orientačně je cena dopravy za paletu :

do 60 cm výšky (cca 50-300 kg) cca do 2500 Kč = cca do 100 Euro 

nad 60 cm výšky (cca 300-800 kg) od 3000 Kč = cca od 120 Euro

Objednávky s větší hmotností budou individuálně naceněny.

(vypočítáváno individuálně dle adresy nakládky a vykládky na doručovací adrese)

U přepravy na Slovensko se nevztahuje doprava zdarma nad 20.000 Kč!

V případě zájmu nás kontaktujte.

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.


Pokud nebudou dodržené předem sjednané dodací podmínky a zboží nebude převzato ve sjednaný termín, bude Vám účtovaná marná jízda.


Odstoupení od smlouvy, vrácení peněz - Odstoupení od smlouvy se řídí ustanovením občanského nebo obchodního zákoníku v platném znění a předpisy souvisejícími. V případě odstoupení od smlouvy dle zákona č. 367/2000 Sb. je nutné splnit následující podmínky:

Podmínky pro odstoupení od smlouvy, vrácení zboží

Rozhodne-li se kupující pro odstoupení od smlouvy v zákonné lhůtě, je povinen splnit následující podmínky:

Odeslat dopis (nejlépe e-mailem na adresu info@vipstone.cz) s textem: Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR, číslo faktury a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo: xxxxxxxxxx.

2) OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje Kupujícího budou zpracovány v souladu s platnými právními předpisy České republiky, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Poskytnuté osobní údaje slouží výhradně pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím, k jejich vzájemné komunikaci a pro vnitřní potřeby Prodávajícího. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováváním osobních údajů prodávajicím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů celém rozsahu dle tohozo článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy. Prodávající dále prohlašuje, že poskytnuté osobní údaje Kupujícího budou plně zabezpečeny proti jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití a nebudou poskytnuty třetím osobám. Výjimku dle předchozí věty představují pouze externí přepravci, kterým jsou osobní údaje Kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro řádné doručení zboží.

Kupující uzavřením kupní smlouvy s Prodávajícím souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů poskytnutých v souvislosti s výše uvedeným účelem v databázi Prodávajícího. Tento souhlas může Kupující kdykoliv písemně odvolat na e-mailové adrese info@vipstone.cz. Zpracováním osobních údajů Kupujícího může Prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům. Pokud si zákazník přeje opravit osobní údaje, které o něm Prodávající zpracovává, může jej o to požádat na emailové adrese info@vipstone.cz

Uzavřené kupní smlouvy Prodávající archivuje v elektronické podobě a jsou přístupné pouze Prodávajícímu.

3)  ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s kopií výše uvedeného dopisu.

Zboží odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího, musí být v původním nepoškozeném obalu, nerozbalené, nesmí být použité, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s kopií dokladu o koupi. Zboží nezasílejte na dobírku, nebude převzato. Doporučujeme vám zboží pojistit. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět. 

Zpětný odkup obkladů je možný po domluvě, vyplácíme 60% prodejní hodnoty !!

Prodávající má právo na změnu ceny zboží v případě, že cena prodávaného zboží je zcela jiná, než obvyklá cena u daného produktu, případně popis produktu je zcela jiný, než je samotný název daného produktu. O této skutečnosti bude zákazník neprodleně informován.

4) Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na tyto případy:

Zásilka zboží, které bylo speciálně upraveno na přání kupujícího nebo výslovně objednáno na přání kupujícího.

Jednoduše - Máte právo vrátit nepoužité, nepoškozené a kompletní, originálně zabalené zboží ve lhůtě 14 dnů od doručení. Napište nám o tom a ke zboží přidejte kopii tohoto vzkazu i dokladů o koupi.

Vrácení peněz - Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží, prodávající zašle peníze za vrácené zboží bankovním převodem na účet kupujícího, a to nejpozději do 30 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Hotově nebo složenkou úhradu poskytnout nelze.

Jednoduše - Peníze vám vrátíme obratem po jejich přijetí, pokud bude zboží vráceno v pořádku.

5) Převzetí zboží, poškozená zásilka - Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s pracovníkem dopravce stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, nepoškozenost obalu nebo nedeformovanost balení ) a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky.

Pokud kupující zjistil při přebírání zásilky od pracovníka přepravní společnosti některou skutečnost, která mu brání převzít zásilku, je jeho povinností sepsat s doručující osobou zápis o těchto zjištěných skutečnostech a zásilku odmítnout. Zápis podepíší obě zúčastněné strany. V případě odmítnutí sepsání protokolu dopravcem je kupující povinen zásilku nepřevzít. Nepřevzetí zásilky pro její neúplnost nebo poškození je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@vipstone.cz .

Pokud je v dokladech dopravce potvrzeno převzetí zásilky podpisem kupujícího nebo jiné osoby, která kupujícího při tomto převzetí zastupuje, nebude brán zřetel na dodatečné reklamace týkající se neúplnosti zásilky nebo poškození obsahu zásilky vlivem přepravy.

Pokud je zásilka v pořádku, kupující je povinen ji od dopravce převzít. Neučiní-li tak, je prodávající oprávněn po kupujícím požadovat náklady na přepravu ke kupujícímu i zpět k prodávajícímu.

Jednoduše - Zásilku za přítomnosti přepravce zkontrolujte, vadnou zásilku nepřebírejte. O vadách zásilky sepište s pracovníkem přepravní společnosti zprávu. Poté nás o nepřevzetí informujte.

Přestože máte právo zásilku do 14ti dnů vrátit bez udání důvodu, máte povinnost zásilku převzít, pokud není vadná. Pokud bezvadnou zásilku nepřevezmete, budeme po vás vyžadovat zaplacení nákladů spojených s přepravou. 

Je povinností zákazníka si zkontrolovat správnost dodaného materiálu pří převzetí zásilky. V případě, že je zjištěna jakákoliv skutečnost, která neodpovídá objednávce - at' už z hlediska dodaného množství nebo kvality materiálu, je nutné tuto skutečnost ohlásit ještě před započetím montážních prací. Reklamace rozměrů a barevností obkladů po provedení montáže nebudou uznány.
 
 

6)  Odpovědnost za vady

Kupující bere na vědomí a je srozuměn s tím, že vzhledem k technologickým postupům při výrobě výrobků  se mohou vyskytovat:

- určité odlišnosti v odstínech konkrétní barvy výrobků,

- určité odlišnosti v rozměrech jednotlivých výrobků s tolerancí uvedenou v technických listech výrobků,

- primární vápenné výkvěty. Případný výskyt primárních vápenných výkvětů na betonových výrobcích nemá žádný vliv na užitné vlastnosti těchto výrobků a jde pouze o dočasnou estetickou vadu. Vlivem meteorologických podmínek a běžného mechanického namáhání zpravidla dochází k jejich postupnému vyrovnávání a sjednocování.

Výkvěty se odstraňují následujícím způsobem:

Celá plocha výskytu výkvětů, na níž se objevují výkvěty, umyje se vysokotlakým čističem (Karcher, WAP) s pracovním tlakem 120 – 150 Barů. Do vody doporučujeme přidat malé množství kyseliny octové nebo citrónové (maximálně 3%). Následně se plochy ošetří hydrofobním prostředkem, což zabrání dalšímu možnému výskytu výkvětů. Při ošetření hydrofobním prostředkem je nutno pokrýt celou plochu včetně spár.

Ani při využití nejšpičkovějších a nejnovějších chemických přísad technologicky nelze zcela zabránit vzniku těchto barevných odlišností a výkvětů. Vzniklé barevné rozdíly a výkvěty mohou mít různou intenzitu. O skutečnosti, že výskyt výkvětů neovlivňuje ani kvalitu ani užitné vlastnosti betonových výrobků, svědčí ten fakt, že výskytem výkvětů se nezabývá žádná norma a žádný předpis pro betonové výrobky. Evropské normy pro betonové dlaždice a výrobky pouze uvádějí, že k výskytu výkvětů může dojít, avšak nemají žádný vliv na kvalitu výrobků a nejsou považovány za významné (viz ČSN EN 1338:2003, odst. 5.4. Vizuální hlediska). Z tohoto důvodu nelze uznat jejich výskyt za vadu zboží.

- Odlišnost v odstínu barvy (odpovídá-li typ i kód smlouvě), rozměrová odchylka v rámci tolerance a primární vápenný výkvět není vadou dodaného zboží.

- Prodávající neodpovídá za vady způsobené neodbornou či nesprávnou manipulací, montáží nebo používáním zakoupeného zboží a vady způsobené kupujícím nebo třetí osobou.

- Při nakládání se zbožím (včetně jeho použití) je kupující povinen dodržovat všechna bezpečnostní opatření vyplývající z obecně závazných právních předpisů a dodržovat zásady stavební praxe. Kupující je povinen vždy postupovat podle aktuálního technického listu a montážního návodu ke zboží. Aktuální technické listy a montážní návody jsou k dispozici na webových stránkách a v sídle prodávajícího.

- Vznik odpovědnosti za vady na straně prodávajícího je vyloučen, pokud nedostatky zboží byly způsobeny vyšší mocí nebo chybným jednáním kupujícího či třetí osoby.

- Má-li zboží vady, budou nároky kupujícího z odpovědnosti za vady uspokojeny jedním z dále uvedených způsobů, a to v následujícím pořadí: dodáním chybějícího zboží, odstraněním ostatních vad zboží, dodáním náhradního zboží za zboží vadné, přiměřenou slevou z kupní ceny.

- prodávající nenese odpovědnost za nesprávnou montáž obkladu na stěnu.

- reklamace rozměrů a barevností obkladů po provedení montáže nebudou uznány.

Jednoduše: pokusíme se vyřešit daný problém co nejlépe k oboustranné spokojenosti. 

7) Záruční podmínky

Na veškeré zboží dodané prodávajícím, se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců. Poskytnutá záruka může být delší, v takovém případě je to uvedeno v technické specifikaci zboží. Délka poskytnuté záruky je vždy uvedena na záručním/dodacím listě. Pokud zásilka tento doklad neobsahuje, má se zato, že zboží podléhá záruce v zákonné lhůtě 24 měsíců.

Jednoduše - Všechno zboží má minimálně záruku 24 měsíců, většina obkladů má ale záruku delší, jak je uvedeno u konkrétního zboží. Prodlouženou záruku však poskytuje výrobce zboží, závady vzniklé později než 24 měsíců od nákupu je proto nutné reklamovat přímo u výrobce.

Obchod vipstone.cz ochotně vyřídí reklamaci vad zjištěných a reklamovaných do 24 měsíců od zakoupení zboží.

Závěrečná ustanovení - Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím výslovně neupravené těmito Obchodními podmínkami ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušným ustanoveními Zákona č.513/1991 Sb., Obchodním zákoníkem v platném znění, a také předpisy souvisejícími. Případná individuální smlouva s kupujícím je nadřazená Obchodním podmínkám.

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí, či platebním stykem týkající se objednaného zboží.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz

Tyto OP jsou platné od 1.1.2014. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Obchodní podmínky bez upozornění.

Kupující objednáním od prodávajícího dává souhlas s těmito Obchodními podmínkami.

Jednoduše - Nákup se řídí těmito podmínkami a Obchodním zákoníkem.

Vaše osobní údaje nepoužijeme žádným nepatřičným způsobem

Platí od 1.1.2014 a může být změněno. 

Poslední aktualizace 1.2.2022