Návod na lepení betonových obkladů Stegu

Betonové obklady jsou vyrobeny na bázi lehkého betonu pro použití v exteriéru a interiéru místnosti.

Před zahájením prací je nutné důkladně změřit prostory, spočítat plochu obkladu a zakoupit o 10% více veškerého obkladového materiálu včetně stavební chemie. V případě, že obkládáte i vnější rohy je potřeba koupit o 5% více rohových obkladů. Rozdílí v rozměrech a barvách vyplývají z ruční povrchové úpravy a přidávají fasádě přírodní vzhled.

Montáž obkladů se provádí s použití stavební chemie od firmy STEGU, která zaručí dokonalý výsledek. Montáž obkladů „na styk“ odstraňuje používání spárovacích malt, díky čemu jsou snižovány náklady a čas na provedení kamenné fasády. Obklady je třeba před pokládkou zkontrolovat. Doporučujeme jednorázový nákup obkladů z jedné výrobní šarže, abyste zabránili větším rozdílům v odstínech. Výrobce neuznává reklamace rozdílů v barevných odstínech u materiálů zakoupených později.

Montážní pokyny

Podklad

Všechny podklady musí být před lepením správně vysušeny, mít vhodnou nosnost, stálou a stejnorodou strukturu, být rovné, čisté, suché a očistěné od prachu, mastnost, maziv, proti-adhezních prostředků, zbytků barev, starých nátěrů apod. Podklad musí být stabilní a schopný unést zatížení obklady. Při použití správného lepidla firmy STEGU lze obkládat stěny z betonu, pórobetonu, sádrokartonu, cihly, tvárnic, tvarovek typu „Ytong“ apod. Povrchy s větší nasákavostí je třeba ošetřit penetračním přípravkem GRUNT firmy STEGU, který zvýší přilnavost lepidla k podkladu. Nepevné povrchy s nevhodnou přilnavostí je nutné odstranit. Nedoporučuje se lepení obkladů na emulzní barvy, akrylové omítky, sádrové stěrky a staré nátěry barev. Zateplené zdivo si vyžaduje doplňkové zesílení (podle výpočtu projektanta), kdy podklad musí být stabilní a přenášet zátěž obkladů.

Montáž

Obklady vybírejte z několika krabic zároveň pro rovnoměrné rozložení odstínů. Okolní teplota během lepeni a 48 hodin po jeho ukončeni nesmí být nižší než 5°C a vyšší než 25°C. Neobkládejte za příliš silného větru, deště a přímém slunečním světle.

Lepení

V případě, že obkládáme i vnější rohy stěny, začínáme lepením rohových obkladů a na ně navazujeme obklady.

Obklady je potřeba lepit pomocí lepidel firmy STEGU: ELASTIK nebo MULTIELASTIK, která zaručují trvanlivý spoj. Použití jiných lepidel je na vlastní odpovědnost zákazníka. Před zahájením lepení zvolte pomocí vodováhy rovinu a připevněte pomocnou opěrnou lať, na kterou pokládejte první řadu obkladů. Pokládka obkladů začíná vždy odspodu nahoru.

Před lepením odstraňte veškeré nečistoty a nepřesnosti ze zadní strany obkladu. Lepidlo nanášejte na obklad (vodorovně) a na stěnu (svisle) pomocí zubového ocelového hladítka o velikosti zubů 8×8×8 mm nebo 10×10×10 mm, poté obklad rovnoměrně přitlačte. Nadměrné množství lepidla odstraňte špachtlí.

V jednom pracovním kroku osazujeme maximálně 5 vrstev tvarovek nad sebou, potom je nutná minimálně 12 hodinová technologická přestávka, která zaručí, že se osazené tvarovky dokonale přilnou a celá konstrukce se vlastní vahou nezbortí. U obkladů STEGU je nutno případný vytlačený lepící tmel ve spárách a na tvarovkách dokonale odstranit pomocí čisté vody. 

Pokud pokládáte více jak 5 vrstev obkladu je možno pokračovat v práci po cca 12 hodinách technologické přestávky rovněž s maximálním množstvím vrstev 5, kdy musí opět následovat technologická přestávka. Opěrná lať, pod zakládací vrstvou tvarovek, se může odstranit nejdříve po 3 hodinách od osazení zakládací vrstvy.

Při pokládce obkladů dbáme na to, aby obkládaná plocha nebyla vystavena přímému působení prudkého slunečního záření a vysušujícímu větru.

Dilatační spáry

Obklad je nutné podle potřeby rozdělit dilatačními spárami (doporučená maximální velikost jednotlivých celků je 4×4 m). Rovněž je nutné dodržovat dilatační objektové spáry. Poloha dilatačních spár musí být přesně specifikována v projektové dokumentaci.

Řezání

Obklady řežte pomocí brusky s diamantovým kotoučem na kameny (na sucho).

Schéma pokládky obkladů

Nejlepší efekt celistvosti kamenného obkladu se dosáhne tím, že se řeže a překládá v 1/3 jeho délky.

Schéma pokládky kamenných obkladů STEGU.

 

Nástroje a materiály potřebné k montáži betonových obkladů

Příprava podkladu

 • penetrace STEGU GRUNT
 • ochranné rukavice
 • papír na zakrytí podlahy či 
 • ulamovací nůž
 • malířská štětka na nanášení penetrace
 • kbelík

Lepení

 • lepidlo ELASTIK/MULTIELASTIK firmy STEGU
 • ocelové hladítko ze zubem 8×8×8 mm nebo 10×10×10 mm pro nanášení lepidla
 • kotoučová bruska s diamantovým kotoučem
 • vodováha
 • úhelnice
 • ocelový kartáč
 • metr
 • tužka
 • vědro s vodou
 • pěnová houbička

Impregnace

Je povinností zákazníka si zkontrolovat správnost dodaného materiálu pří převzetí zásilky. V případě, že je zjištěna jakákoliv skutečnost, která neodpovídá objednávce - at' už z hlediska dodaného množství nebo kvality materiálu, je nutné tuto skutečnost ohlásit ještě před započetím montážních prací.

UPOZORNĚNÍ 

Firma VIPSTONE.CZ  nenese odpovědnost za nesprávnou montáž obkladu na stěnu. Reklamace rozměrů a barevností obkladů nebo stavební chemie po provedení montáže nebudou uznány.